Artykuły

Wesołe Misie

KARTA ZGŁOSZENIA do ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie" na rok 2016/2017

 

W dniu 29 maja 2007 r. w Szkole Podstawowej w Witosławiu Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza spotkał się z rodzicami dzieci, które będą uczestniczyć w projekcie „Zacznijmy od przedszkola”, finansowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie, które wygrało konkurs w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Proboszcz – Leonard Polley, Dyrektor MGOKiR w Mroczy – Kamila Łączna , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu – Jarosław Schulz, Kierownik Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. – Katarzyna Łukaszczyk, Kierownik Ref. Promocji i Komunikowania Społ. Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – Andrzej Musiał.
Zasady funkcjonowania jednostki, historię jej tworzenia oraz perspektywy działania przedstawili: Z-ca Burmistrza – Piotr Hemmerling, Genowefa Stachowiak oraz Katarzyna Łukaszczyk.

Inicjatorką powstania Ośrodka Przedszkolnego i jego pierwszą kierowniczką była Pani Krystyna Stachowiak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Witosławiu. O trafności przedsięwzięcia świadczy liczba chętnych przekraczająca istniejące możliwości organizacyjne i lokalowe.

Rozpoczęcie działalności Ośrodka Przedszkolnego nastąpiło 1 lipca 2007 r. Program trwał do końca marca 2008r.

Ośrodek Przedszkolny „Wesołe Misie” mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu, filii Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Oprócz zajęć prowadzonych przez instruktorów dzieci mają religię i język angielski. Obecnie opiekę nad grupą 25 dzieci sprawują dwie Panie – Pani Monika Śliwińska i Pani Dorota Sobieszczyk.

 

 

Celem ogniska przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe.
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • rozwijanie umiejętności społecznych, które są nie zbędne w poprawnych sytuacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • stwarzanie warunków sprzyjających do wspólnej i zgodnej zabawy oraz nauki o zróżnicowanych możliwościach fizycznych, intelektualnych.
 • troska o zdrowie dzieci i sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności, prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, oraz sztuki plastyczne.
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej).
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w przyszłej edukacji szkolnej
 • otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola.
 • odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzone opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez ognisko przedszkolne.