ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO – ROZRYWKOWEJ PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH W GMINIE MROCZA

 1. ORGANIZATOR

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

NIP: 558-14-63-393

 1. PRZEDMIOT

Kompleksowa obsługa imprez plenerowych w gminie Mrocza:

- „Rościminiada Sobótkowa” 24.06.2017 r.

 - „Witosławskie Impresje Ludowe” 22.07.2017 r.

- „Urodziny Mroczy” 14.08.2017 r.

- „Dożynki” sierpień/wrzesień 2017 r.

 1. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym oraz ich obsługi, takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, karuzele, samochodziki, wagoniki o napędzie elektrycznym oraz inne, z wyłączeniem niebezpiecznych dla użytkownika i otoczenia. Obsługujący imprezy wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
  1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenie na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań o których mowa w ogłoszeniu,
  2. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych w godzinach trwania imprez (dokładna godzina zamknięcia punktów zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem, a wyłonionym Wykonawcą),
  3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wyłącznością podczas trwania imprezy oraz posprzątania tego terenu po zakończeniu imprezy,
  4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia urządzeń sprawnych technicznie, czystych i estetycznych oraz do zapewnienia bezpiecznego z nich korzystania.
 2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA
  1. Organizator zapewni w trakcie trwania imprez występy artystyczne na scenie oraz przeprowadzi kampanie promocyjne imprez.
  2. Organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości w trakcie trwania imprezy we wszystkich miejscach nie objętych wyłącznością,
  3. Organizator nie zapewni ochrony terenu objętego wyłącznością,
  4. Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy,
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu Wykonawcy oraz osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzonych przez uczestników imprezy oraz przez siły natury (burze, wichury itp.)
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprez z przyczyn od niego niezależnych.
 3. KRYTERIA OCENY

Wybór oferty (Załącznik nr 1) będzie składową:

- kwota za wyłączność (90%) – najwyższa cena

- atrakcyjność oferty w oparciu o założenia Organizatora (10%), według uznania organizatora

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza nie później niż do dnia 13.01.2017 r. w zaklejonej kopercie z opisem: „OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO – ROZRYWKOWEJ PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH W GMINIE MROCZA”

UWAGI

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja o zawarciu umowy zostanie przekazana z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem).

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy lub niedotrzymania terminu płatności, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

Osoba do kontaktu: Kamila Łączna tel. 504 039 044

O wyborze oferty poinformujemy telefonicznie w terminie do dnia 23.01.2017 r.

 

REGULAMIN oraz OFERTA